Akreditacijska pravila

Zahteve za novinarske akreditacije se bodo sprejemale samo na osnovi posebne zahteve, poslane preko spletnega obrazca. Sezonska akreditacija Mednarodne smučarske zveze FIS za dostop na tekmovanja za Pokal Vitranc ne velja, poenostavi pa postopek odobritve akreditacije.

Pravila za akreditiranje v pogojih epidemije Covid-19

Z oziroma na epidemijo Civid-19 je tudi priprava in izvedba tekmovanja za 61. Pokal Vitranc 2021 prilagojena zahtevam vlade R Slovenije, navodilom NIJZ in priporočilom FIS.

Natančni protokol bo objavjen takoj, ko bodo znani pogoji s strani vlade RS in NIJZ.

OK Pokal Vitranc je z oziroma na preprečevanje razširjanja okužbe sprejel naslednje usmeritve, glede akreditiranja novinarjev, ki dopolnjujejo ostala akreditacijska pravila:

 • Zahteva za akreditacijo se sprejema samo preko spletne aplikacije, dosegljive na tej spletni strani.
 • Število izdanih akreditacij za novinarje bo omejeno.
 • Število delovnih mest v Medijskem centru (MC) bo omejeno. MC deloval samo v soboto 12. 3. in nedeljo 13. 3. 2022. Delovna mesta v MC bodo prioritetno zagotovljena novinarjem, ENG ekipam in fotografom, ki redno spremljajo tekmovanja za svetovni pokal v alpskem smučanju
 • Prevoz iz Kranjske Gore do prizorišča in nazaj ne bo na voljo. Na voljo bo omejeno število parkirnih mest na prizorišću v Podkorenu, ki se bodo dodella po enaem principu kot delovna mesta v MC.
 • Vsi novinarji bodo akreditirani v Rumeno področje. Prehajanje v drugo podorčje ne bo  možno.
 • Fotografi in snemalci, ki bodo imeli dostop na tekmovalno progo, bodo za vstop na žičnico in dostop na tekmovalno progo koristiti Modro področje.
 • Vsak novinar, fotograf in član ENG tv ekipe bo moral ob prihodu v Kranjsko Goro in pred prevzemom akreditacije izpolnjevati pogoje, ki jih bo predpisla vlada RS.
 • OK Pokal Vitranc zahteva od akreditiranih oseb, strogo upoštevanje odlokov vlade RS, navodil in priporočil NIJZ in FIS.
 • Bivanje v času dela na Pokalu Vitranc ni obvezno za novinarje in fotografe, je pa zaželjeno.

Več informacij bo na razpolago pred samim tekmovanjem.  

FIS pravila za akreditiranje

Za veljavno akreditacijo za POKAL VITRANC velja samo ustrezna veljavna akreditacija, ki jo izda OK Pokal Vitranc in za katero veljajo naslednji pogoji:

 • Prosilec/ka za akreditacijo izrecno potrjuje, da ni prejel/a sankcije za neupravičenost do akreditacije, ki bi jo izdal FIS ali kako drugo telo, čigar sklepe  FIS priznava v skladu s pravili FIS-a, še posebej če gre za FIS anti-dopinška pravila, saj v tem primeru akreditacija ne bo izdana, prav tako pa bo akreditacija, ki je že bila izdana, v trenutku, ko bo takšna sankcija postala veljavna, avtomatsko razveljavljena in nična. 
 • Prosilec/ka za akreditacijo razume, da mu/ji  akreditacija ne daje absolutne pravice do dostopa do vseh nadzorovanih območij. Dostop je lahko kadarkoli omejen ali prepovedan s posebnimi navodili FIS-a ali OK Pokala Vitranc in sicer brez omejitev,  zaradi varnosti ali drugih razlogov.
 • Prosilec/ka za akreditacijo potrjuje, da se bo udeležil/a Pokala Vitranc v  funkciji, ki jo je navedel/a na zahtevku za akreditacijo  ter da akreditacije ne bo uporabljal/a v druge namene.
 • Prosilec/ka za akreditacijo potrjuje da bo spoštoval/a in se držal/a mednarodnih pravil in predpisov  tekmovanja (International Competition Rules (ICR))  ter da bo dosledno sledil/a vsem navodilom organizatorjev, tekmovalne komisije, direktorja tekme ter ostalih predstavnikov FIS-a in/ali OK Pokala Vitranc.
 • Prosilec/ka za akreditacijo se strinja, da vstopa na prizorišče tekmovanja (vključno z območji, za katera je potrebno posebno dovoljenje OK Pokal Vitranc ali FIS), na lastno odgovornost in da v okviru veljavnih zakonov, v celoti izključuje odgovornost FIS, OK Pokala Vitranc ter njihovih funkcionarjev, uslužbencev ter osebja, kot tudi tekmovalcev, trenerjev in ostalih udeležencev, v primeru kakršnekoli poškodbe ali škode, ki bi jo utrpel/a.
 • Prosilec/ka za akreditacijo se tudi strinja, da  je odgovoren/a za kakršnokoli škodo ali poškodbo, ki jo s svojim ravnanjem v času tekmovanja za Pokal Vitranc povzroči FIS, OK Pokalu Vitranc ali njihovih funkcionarjev, uslužbencem ter osebja, kot tudi tekmovalcev, trenerjev in ostalih udeležencem tekmovanja, vključno z gledalci.
 • Prosilec/ka za akreditacijo se zavezuje, da se bo ves čas tekmovanja ustrezno vedel/a, ter da se bo vzdržal/a kakršnegakoli dejanja ali vedenja,  ki bi motilo samo organizacijo tekmovanja Pokal Vitranc, vključujoč in brez omejitve tudi uporabo akreditacije za namene, ki so v nasprotju z dovoljenimi dejavnostmi, ki jih je odobril FIS in/ali OK Pokal Vitranc (npr. nedovoljene komercialne ali medijske dejavnosti, itd.).
 • Prosilec/ka akreditacije potrjuje in sprejema, da ima neizpolnjevanje pravil in zgoraj navedenih pogojev ob kateremkoli času lahko za posledico odvzem akreditacije. Kakršnakoli zadeva, ki se tiče prijave, podelitve, zavrnitve, odvzema, veljavnosti ali vsebine FIS sezonske ID kartice, urejajo pravila FIS-a in subsidiarno švicarski zakoni. Brez omejitev jurisdikcije kateregakoli telesa pristojnega sodišča v povezavi z izvajanjem pravil FIS, ki jih mora upoštevati nosilec/ka akreditacije, se za kakršenkoli spor, o katerem se ne da odločati z uporabo posebnih postopkov, ki jih predvidevajo pravila FIS in/ali organizator, vključno, a ne omejeno na zadeve, ki so povezane z zahtevkom za podelitev, zavrnitev, odvzem, veljavnostjo ali vsebino FIS sezonske ID kartice ali odškodninskimi zahtevki katerekoli stranke, ki so posledica dogodka (dejanja ali opustitve), povezanega z uporabo akreditacije.

Pokal Vitranc — pravila za akreditiranje

 • Zahteve za akreditacijo je potrebno oddati najkasneje do 1. marca 2022. Organizacijski komite si pridržuje pravico, da prijavo, ki ni v skladu s splošnimi FIS pravili za akreditiranje, zavrne in ne izda novinarske akreditacije.
 • V kolikor nimate veljavne FIS sezonske ID kartice je potrebna seznanitev s FIS Pravili za akreditiranje.
 • Z oddajo zahtevka za akreditacijo smatramo, da ste pravila FIS in OK Pokala Vitranc za akreditiranje prebrali, razumeli in da jih boste pri svojem delu upoštevali.
 • OK Pokal Vitranc lahko tudi brez obrazložitve zavrne zahtevek po izdaji akreditacije.
 • Akreditacije bomo izročili le na podlagi predložitve veljavne novinarske izkaznice ali veljavnega potrdila/dokazila, da ste redno ali pogodbeno zaposleni v medijski hiši, v imenu katere ste zahtevali novinarsko akreditacijo in podpisane zahteve za akreditacijo.
 • Akreditacija ni prenosljiva in je omejena na posebej določena območja. Akreditacijo je, na zahtevo naše varnostne službe OK Pokal Vitranc treba pokazati na vsaki kontrolni točki.
 • Vašo akreditacijo vam bomo izročili samo v akreditacijskem središču.
 • Število delovnih mest v Medijskem centru in s tem novinarskih akreditacij je omejeno.
 • Osebam, ki niso novinarji in bi želeli spremljati akreditirane novinarje na tekmovanju (prijatelji, soproge, partnerji, družinski člani, upokojeni novinarji, itd...) novinarskih akreditacij ne bomo izdali, lahko pa na podlagi prošnje s strani OK Pokal Vitranc prejmejo vstopnico za ogled tekme na prostoru za gledalce.
 • FOTOGRAFI: želeli bi vas opozoriti, da dostop na tekmovalno progo urejajo pravila  FIS in zato OK Pokal Vitranc ne bo omogočil dostopa nobenemu fotografu, ki ni na seznamu akreditiranih fotografov FIS-a in ki ni prejel posebnega dovoljenja direktorja FIS svetovnega pokala. V ciljni areni pa bo na voljo poseben prostor za fotografe.
 • Televizijske, radijske hiše, produkcijska in internetna podjetja potrebujejo soglasje lastnika medijskih pravic, preden lahko OK izda medijsko akreditacijo.
 • S tem ko sprejmete akreditacijska pravila se strinjate, da lahko OK Pokal Vitranc skladno s pravili veljavne zakonodaje zbira, obdelule osebne podatek, zbrane na osnovi zahteva za akreditacije z namenom:
  • izdaje akreditacij na osnovi zahtev za akreditacije
  • analize zbranih podatkov za interne potrebe OK Pokal Vitranc

OK Pokal Vitranc izjavlja, da bo hranil zbrane osebne podatke skladno z Uredbo EU o varovanju podatkov ter zakonodajo RS, ki ureja to področje in jih bo uporabljal samo za namen in potrebe, kot je navedeno zgoraj.

Če se želite akreditirati za Pokal Vitranc, morate prebrati, razumeti in sprejeti zgoraj navedena pravila za akreditiranje.

V kolikor ne sprejemate ali se s pravili ne strinjate, vam OK Pokal Vitranc ne bo izdal novinarske akreditacije.

OK Pokal Vitranc sprejema zahteve za akreditacije samo preko te spletne strani.